بسمه تعالی

راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

 

نام صورتجلسه

صفحه

1ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز

1,2

2ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز

3,4

3ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.                        

5,6

4ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).                                                                                              

7,8

5 ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.                                            

9,10

6 ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.                                                              

11,12

7ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.                                          

13,14

8ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.                                    

15,16

9ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.                           

17,18,19

10ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.                                     

20,21

11ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.                

22,23

12ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.                

24,25

13ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.                 

26,27

14ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.                           

28,29

15ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.                            

30,31

16ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.                                                                                                             

32

17ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.    

33

18ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده.     

34

19ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.                                      

35

20ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت. 

36

21ـ نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها.

37

22ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.                                                                      

38,39

23ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.                                                                      

40,41

24ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.                                                                          

42

25ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.                                                                   

43

26ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.                                                

44,45

27ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.                                                               

46

28ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.                                                                                                          

47

29ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (47) لایحه اصلاحی قانون تجارت

48,49

30ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (44) لایحه اصلاحی قانون تجارت

50,51

31ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

52,53

32ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

54,55

 

                                                                 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین  روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .............................................

شماره ثبت شرکت : ..............................                                      سرمایه ثبت شده : ..............................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده) شرکت ............... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............. در تاریخ ............... ساعت......... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای .............................. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای.............................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ـ 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ........................ خانم/آقای........................ خانم/آقای  ........................  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای .................. به سمت بازرس اصلی خانم / آقای.....................  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار .............................. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم / آقای .............................. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ....................    ناظر جلسه ..................     منشی جلسه..................

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ........................   2 ـ ........................   3ـ ........................    4 ـ  ........................

امضاء بازرسین:                             بازرس اصلی                            بازرس علی البدل:

 

 تذکرات :

  • 1- در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
  • 2- نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
  • 3- زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
  • 4- اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
  • 5- چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.
  • 6- صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
  • 7- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
  • 8- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.
  • 9- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
  • 10- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

برای دانلود نمونه فرم های صورت جلسات به صورت PDF و WORD بر روی فایل دلخواه کیلک کنید

فایل WORD

فایل PDF